Peak Oil, hoax of echt?

U zult de laatste jaren ongetwijfeld gemerkt hebben dat de olieprijzen steeds verder aan het stijgen zijn, waardoor u steeds meer moet betalen voor verwarming van uw huis en het aan de gang houden van uw auto. Volgens de media is de voornaamste oorzaak voor de hoge prijzen gelegen in het opraken van de olie, en is het een kwestie van hooguit nog enkele jaren voordat de olieproduktie zijn piek zal bereiken. In de jaren daarna zullen we een gestage daling van het produktieniveau zien, aangezien steeds meer olievelden uitgeput raken en er slechts mondjesmaat nieuwe velden gevonden worden. Met de verdergaande industrialisatie van landen als China is dat uiteraard een zeer zorgelijke ontwikkeling, en wordt het de hoogste tijd een goed alternatief te vinden.

Toch is niet iedereen het eens met deze “Peak Oil” visie. Op 12 januari van dit jaar was er op de populaire Amerikaanse radio talkshow Coast To Coast AM een debat te horen tussen Michael Ruppert en Jerome Corsi over het al dan niet opraken van olie. U kunt het debat in MP3 formaat downloaden door hier te klikken.

Michael Ruppert is een ex narcotica-rechercheur van de Los Angeles politie die faam heeft verworven door de intieme connecties tussen de CIA en de drugshandel in de jaren 70 bloot te leggen. Hij schreef een 700 pagina’s tellend boek over de aanslagen van 11 September, waarin hij betoogt dat het om een inside-job ging, opgezet vanwege oliebelangen. V.w.b. Peak Oil heeft Michael Ruppert geconcludeerd dat de piek in olie-produktie niet nabij is maar al in het verleden ligt. Via lezingen, nieuwsbrieven en zijn website www.fromthewilderness.com probeert hij de mensheid te waarschuwen voor een naderende crisis.
Een van zijn sterkste argumenten voor de werkelijkheid van Peak Oil is dat vrijwel de gehele wereldpolitiek (misschien met Venezuela als uitzondering) zich gedraagt alsof de voorraden aan het opraken zijn.

Jerome R. Corsi is een politiek wetenschapper en auteur van diverse boeken en artikelen. Hij schrijft onder andere voor WorldNetDaily waar hij o.a. zijn standpunten verwoord over hoe gevaarlijk Iran is voor de wereld.
Corsi heeft uigebreid onderzoek gedaan naar de olieindustrie en het al dan niet reëel zijn van Peak Oil. Het boek dat hij hierover geschreven heeft heet “Black Gold Stranglehold: The Myth of Scarcity and the Politics of Oil”. Uit Corsi’s onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van de olie die wij oppompen niet ontstaan is uit prehistorisch dierlijk of plantaardig materiaal (fossiele olie), maar dat olie in het binnenste van de aarde spontaan gevormd wordt en daardoor constant wordt aangevuld. Deze zogenaamde abiotische olie is in nagenoeg oneindige hoeveelheden beschikbaar, maar om zoeel mogelijk geld te kunnen verdienen wordt kunstmatig schaarste gecreëerd. De oliepiek heeft volgens Jerome Corsi meer te maken met het feit dat men al vele jaren geen nieuwe raffinaderijen meer gebouwd heeft dan met het opraken van de reserves.

Tijdens het laatste deel van dit 4 uur durende debat, waarnaar door miljoenen Amerikanen geluisterd is, was het mogelijk om via de Coast To Coast website aan te geven welk van de beide heren men het overtuigends vond. Maar liefst 62% van de respondenten bleek het eens te zijn met Jerome Corsi en gelooft dat Peak Oil een hoax is.

Persoonlijk weet ik niet zo goed wat ik ervan denken moet, het is complexe materie en het is vaak lastig te weten wiens “feiten” echt zijn. Gezien het feit dat media, politiek en schoolboekjes over vrijwel niets dat van belang is de waarheid vertellen, zou het me niets verbazen als ook Peak Oil in het plaatje van “The Big Lie” thuis hoort en we nog voor duizenden jaren goed winbare olie in de grond hebben zitten.

Hoe het ook zij, ik denk dat het voor mensen belangrijk is om beide kanten van het verhaal aan te horen en er dan zelf over na te denken. Daarom kan ik u van harte aanbevelen het debat hier te downloaden.